Multi Bites - 30 Pieces

Multi Bites - 30 Pieces

  • Available for wholesale
Regular price MVR 220.00 Sale priceMVR 195.00
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Milk chocolate vanilla cocoa flavor and a fluffy center packed with essential Vitamins and Nutrients to help:

· Promote Overall Health & Well-being

· Provide Antioxidant Support

· Support a Healthy Immune System

· Support Bone and Muscular Health 

· Support Eye Health

· Support a Healthy Nervous System


މިއީ ބައްޔެއް ދެނެގަތުމާއި ބައްޔަކަށް ފަރުވާއެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ބައްޔަކުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުންް ބޭނުންކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ކުރަމުން ދާނަމަ މި ސަޕްލިމެންޓް ބޭނުންް ކުރުމުގެކުރިން ޑޮކްޓަރެއްގެލަފާ ހޯދަން ވާނެއެވެ. ފުޑް ސަޕްލިމެންޓަކީ މިންހެޔޮކާނާގެބަދަލުގައި ބޭނުންް ކުރެވޭނެއެއްޗެއްްނޫނެވެ 

You may also like