ProCollagen Vitamin Gummies - 60 Gummies

ProCollagen Vitamin Gummies - 60 Gummies

Regular price MVR 650.00 Sale priceMVR 599.00
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Looking for a vegan vitamin that will help support your skin? Imagine if it were a soft, chewy and delicious gummy, too!

Aid your body's natural formation of collagen with cruelty-free Sugarbear® ProCollagen.* This scientific formula is free from animal-collagen, packed with Vitamin D and contains Vitamin C which contributes to normal collagen formation for the normal function of skin.*

Formulated with nutrients including: Biotin, Methylfolate, Zinc, plus 100 mg of amino acids and more!

Feel good about your skin and the planet with cruelty-free Sugarbear®, the sweeter way to serious nutrition and care.


With your order, you will receive one bottle of Sugarbear® ProCollagen Vitamin Gummies. There are 60 gummies per bottle which will last 30 days. We recommend 2 gummy bears a day. 

The vitamins work best taken for a minimum of 3 months but best results are at 6 months. Results will vary from person to person. Recommended for ages 13 and older. Ages under 13 must get doctor's permission. 


މިއީ ބައްޔެއް ދެނެގަތުމާއި ބައްޔަކަށް ފަރުވާއެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ބައްޔަކުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުންް ބޭނުންކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ކުރަމުން ދާނަމަ މި ސަޕްލިމެންޓް ބޭނުންް ކުރުމުގެކުރިން ޑޮކްޓަރެއްގެލަފާ ހޯދަން ވާނެއެވެ. ފުޑް ސަޕްލިމެންޓަކީ މިންހެޔޮކާނާގެބަދަލުގައި ބޭނުންް ކުރެވޭނެއެއްޗެއްްނޫނެވެ