Goli Nutrition - Apple Cider Vinegar Gummies

Goli Nutrition - Apple Cider Vinegar Gummies

Regular priceMVR 300.00
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Welcome to the World’s First Apple Cider Vinegar Gummies. Made with real apples, they’re vegan, gluten-free, non-GMO, and contain no preservatives, chemicals, nor artificial ingredients. Here’s some of the healthy stuff we’re made of: Beetroot, Pomegranates, Vitamin B12 and Vitamin B9.

މިއީ ބައްޔެއް ދެނެގަތުމާއި ބައްޔަކަށް ފަރުވާއެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ބައްޔަކުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުންް ބޭނުންކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ކުރަމުން ދާނަމަ މި ސަޕްލިމެންޓް ބޭނުންް ކުރުމުގެކުރިން ޑޮކްޓަރެއްގެލަފާ ހޯދަން ވާނެއެވެ. ފުޑް ސަޕްލިމެންޓަކީ މިންހެޔޮކާނާގެބަދަލުގައި ބޭނުންް ކުރެވޭނެއެއްޗެއްްނޫނެވެ

You may also like