Ashwagandha Gummies - 60 Gummies

Ashwagandha Gummies - 60 Gummies

  • Available for wholesale
Regular priceMVR 300.00
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.

The ancient Indian herb ashwagandha (Withania Somnifera) has been revered for its medicinal qualities for over 5,000 years and is rooted in Ayurveda. Ayurveda, a holistic and natural system of medicine, is based on the concept that health and wellness depend on a balance between physical and mental health by leveraging natural medicine.

Ashwagandha is also an adaptogen—a plant that helps the body maintain balance and adjust to stress and is heavily backed by modern science. It's an adaptogen, which means it promotes a balance to the body's systems and helps the body adjust to stress.

KSM-66® is the highest concentration ashwagandha extract on the market and has the most extensive set of research behind it supporting various health benefits.

KSM-66® Ashwagandha has been clinically proven to:
Help reduce stress and tension
Help promote memory and cognitive function
Support a healthy heart function
Support endurance, strength, muscle size Improve sleep quality
Support sexual function
Support healthy weight management
Support immune health

This extract has a strong scientific base with over 24 studies that support its effectiveness: 10 published studies, 6 additional studies complete and in peer review, and 8 ongoing studies.

The makers of KSM-66® vertically integrated its manufacturing to produce the highest quality and premium extract. They built a sustainable supply chain and a unique green extraction process that allows the herb to retain its benefits. It's the most highly bioavailable extract available on the market. Unlike traditional ashwagandha, KSM-66® only uses the roots of the ashwagandha plant without using the leaves.

މިއީ ބައްޔެއް ދެނެގަތުމާއި ބައްޔަކަށް ފަރުވާއެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ބައްޔަކުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުންް ބޭނުންކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ކުރަމުން ދާނަމަ މި ސަޕްލިމެންޓް ބޭނުންް ކުރުމުގެކުރިން ޑޮކްޓަރެއްގެލަފާ ހޯދަން ވާނެއެވެ. ފުޑް ސަޕްލިމެންޓަކީ މިންހެޔޮކާނާގެބަދަލުގައި ބޭނުންް ކުރެވޭނެއެއްޗެއްްނޫނެވެ

You may also like