Women's MultiVitamin - 60 Gummies

Women's MultiVitamin - 60 Gummies

Regular price MVR 650.00 Sale priceMVR 599.00
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.

SugarBearHair® Women's Multi-Vitamin gummies are an easy-to-use, scientifically formulated, vegan vitamin complex designed for women! 

Stop gulping down large smelly pills and start enjoying sweet, delicious, berry-flavored SugarBearHair® gummies!

Formulated with Omega-3, Vitamins B-12, C, D-2, E and more! 16 micronutrients to help supplement vitamins many women may be missing in their recommended daily diet. Designed with folate, a form of Vitamin B-9!
These tasty beauty bears contain vegan sourced amino acids which may aid in collagen production!*
Made in the U.S.A! Free of artificial sweeteners and flavors! You will taste and feel the difference!
With your order, you will receive one bottle of SugarBearHair Women's Multivitamins. There are 60 gummies per bottle which will last 30 days. We recommend 2 gummy bears a day. 

Can I eat the Women's Multi and SugarBearHair Hair Vitamins together?  
Yes! They're a perfect combination!

Who can enjoy the Women's Multi?
Anyone age 13 and older! This formula contains vitamins and minerals often found lacking in most women's diets, which is why it's called 'Women's Multi'.

What does the Women's Multi do?
The Women's Multi helps supplement vitamins many women may be missing in their daily diet. Formulated with vitamins and minerals designed to help support energy, skin and body health.*

Is the Women's Multi Vegan, Halal or Kosher?
Yes! The Women's Multi is 100% Vegan, certified Halal and certified Kosher.

How does the Women's Multi differ from the Hair Vitamins?
SugarBearHair Hair Vitamins contain 13 vitamins and minerals to support normal healthy hair and nail growth. 
Women's Multi contains 5 nutrients to support healthy skin, 5 nutrients to support hair and nails, 6 nutrients to support energy for a total of 16 nutrients designed to promote total body wellness.
The Women's Multi is an amazing way to get a little bit of everything in two sweet bites! 

The vitamins work best taken for a minimum of 3 months but best results are at 6 months. Results will vary from person to person. Recommended for ages 13 and older. Ages under 13 must get doctor's permission. 


*DISCLAIMER: These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. The views and nutritional advice expressed by SugarBearHair are not intended to be a substitute for conventional medical service. If you have a severe medical condition, see your physician of choice. Individual results may vary.

މިއީ ބައްޔެއް ދެނެގަތުމާއި ބައްޔަކަށް ފަރުވާއެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ބައްޔަކުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުންް ބޭނުންކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ކުރަމުން ދާނަމަ މި ސަޕްލިމެންޓް ބޭނުންް ކުރުމުގެކުރިން ޑޮކްޓަރެއްގެލަފާ ހޯދަން ވާނެއެވެ. ފުޑް ސަޕްލިމެންޓަކީ މިންހެޔޮކާނާގެބަދަލުގައި ބޭނުންް ކުރެވޭނެއެއްޗެއްްނޫނެވެ